Zvjezdarnica Zagreb logo

Petak

11.

Veljača

2011.

Detektor kozmičkog zračenja SEVAN CRO po prvi put zabilježio Sunčeve modulacije kozmičkog zračenja

Detektor SEVAN CRO postavljen u Zvjezdarnici Zagreb krajem 2008. godine po prvi put je zabilježio modulacije galaktičkog kozmičkog zračenja izazvane Sunčevom aktivnošću. Približavajući se maksimumu aktivnosti, Sunce je počelo pokazivati snažniju aktivnost. Eruptivni procesi na Suncu i izbačaji magnetizirane plazme utječu na naš planet i njegovu svemirsku okolinu. Utjecaji se očituju i u padu toka galaktičkog kozmičkog zračenja, kojeg uglavnom čine ionizirane čestice iz svemira kojima je naš planet kontinuirano izložen. Ulazeći u atmosferu čestice kozmičkog zračenja stupaju u nuklearne interakcije, a posljedica je nastanak velikog broja drugih čestica (sekundarno kozmičko zračenje), koje je moguće bilježiti detektorima na površini našeg planeta. Detektor SEVAN bilježi niskoenergetske i visokoenergetske mione i neutrone. Od kada je detektor postavljen, tok tih čestica pokazivao je samo male periodične promjene koje nisu bile povezane sa Sunčevom aktivnošću. Međutim, 17./18. veljače 2011. godine vidljivo je kako je broj bilježenih čestica naglo počeo opadati, što je u literaturi poznato kao Forbushov pad (ili Forbushov učinak). Razlog Forbushova pada je što izbačaji magnetizirane plazme sa Sunca sprječavaju (deceleriraju) dotok dijela čestica galaktičkog kozmičkog do Zemlje, što se događa kada magnetski oblak zahvati Zemlju. Tada je i broj zabilježenih čestica sekundarnog kozmičkog zračenja također manji. Najveće modulacije trpe niskoenergetski protoni primarnog kozmičkog zračenja, od kojih potječu i niskoenergetski mioni sekundarnog kozmičkog zračenja. Zbog toga su učinci najbolje vidljivi u komponenti niskoenergetskih čestica koje bilježi SEVAN (vidjeti priložene grafikone).
Niskoenergetske čestice
Neutralne čestice
Visokoenergetski mioni
Zbog položaja našeg detektora (koji je na niskoj nadmorskoj visini) vidljiva je samo blaga modulacija broja neutrona, dok su promjene toka visokoenergetskih miona nisu zabilježene. Uz grafikone priložen je i snimak aktivnog područja na Suncu načinjen kroz solarni teleskop Zvjezdarnice Zagreb.

sunce.jpg
Snimak aktivnog područja na Suncu teleskopom Zvjezdarnice Zagreb načinjen 25. veljače 2011. godine u 12h i 14min (po UTC-u).